Neem contact op
Neem contact op
Plan direct een afspraak met een expert!
+31 88 - 430 01 00
Meer informatie ontvangen? Mail naar
info@naris.com

Begrippen risicomanagement

De praktijk leert dat jargon vraagtekens oproept. Wij hebben daarom een lijst met risicomanagement begrippen opgesteld. Heb je meer vragen rondom risicomanagement? Neem dan contact met ons op!

Lees meer over Naris


Actiehouder

De persoon of organisatie(onderdeel), die is aangewezen om de risicobeheersmaatregel uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de risicobeheerder.

Actor

Zie actiehouder

Beheerder

Zie risico-beheerder

Beheersmaatregel

Een activiteit die zich op enige wijze richt op het elimineren, vermijden of verkleinen van de oorzaak of het gevolg van een ongewenste gebeurtenis >> zie NARIS® Risicomanagement

Bruto risico

Risico zonder beheersmaatregelen

Correctieve maatregel

Een maatregel die als doel heeft om na het optreden van een ongewenste gebeurtenis alsnog de beoogde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden

Endogeen risico

Een risico waarvan de beïnvloedbaarheid en verantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie ligt (gezien vanaf degene die er over rapporteert)

Ernst

Zie gevolg

Eigenaar

Zie risico-eigenaar

Exogeen risico

Een risico waarvan de beïnvloedbaarheid en verantwoordelijkheid buiten de eigen organisatie ligt (gezien vanaf degene die er over rapporteert).

Facilitator

Een persoon die risicobijeenkomsten begeleidt. Procesbegeleider

Gebeurtenis

Een voorval dat invloed heeft of kan hebben op het behalen van de beoogde doelstellingen.

Spreek een expert! 

Gevolg

Het effect dat voortvloeit uit het optreden van een risico.

Initieel risico

De inschatting van het risico zonder de effecten van beheersmaatregelen.

Invalshoeken

Perspectieven om op verschillende manieren naar een project te kijken als hulpmiddel bij de identificatie van risico’s.

Impact

Zie gevolg

Incident

Zie gebeurtenis

Kans

De mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 1.

Kwalitatieve risicoanalyse

Een risicoanalyse waarbij de risico’s op basis van een kwalitatieve beoordeling in volgorde van belangrijkheid worden gezet.

Kwantitatieve risicoanalyse

Een risicoanalyse waarbij de omvang van de kans en van het gevolg van de risico’s en onzekerheden kwantitatief, dus in getallen, worden ingeschat.

Mitigerende maatregel

Zie beheersmaatregel

Netto risico

Risico inclusief beheersmaatregel, ook wel rest risico genoemd

Ongewenste gebeurtenis

Een voorval dat negatieve invloed heeft of kan hebben op het behalen van de beoogde doelstellingen.

Ongewenste topgebeurtenis

Een voorval dat in de risicoanalyse wordt gehanteerd als de meest ongewenste gebeurtenis.

Onzekerheid

Onbekendheid met de feitelijke en/of toekomstige situatie.

Oorzaak

Een gebeurtenis of situatie die kan leiden tot het optreden van een ongewenste gebeurtenis.

Preventieve maatregel

Een maatregel die als doel heeft om het risico vooraf te elimineren, vermijden of verkleinen. Zie ook beheersmaatregel.

Spreek een expert! 

Quikscan

Een globale risicoanalyse gericht op het verkrijgen van een globaal beeld van de risico’s. >> zie NARIS® Self-assessment 

Restrisico

De inschatting van het risico met medeneming van de effecten van beheersmaatregelen.

Risico

Een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van de gestelde doelstellingen en eisen. De zwaarte van het risico wordt bepaald door een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt en de impact ervan op doelstellingen en eisen.

Risicoallocatie

De verdeling over betrokken partijen van de verantwoordelijkheid van het beheer van het risico en voor het dragen van de gevolgen indien een  risico optreedt.

Risicoanalyse

Systematische inventarisatie en analyse gericht op het verkrijgen van de risico’s die kunnen leiden tot een vooraf vastgestelde ongewenste gebeurtenis.

Risicobeheerder

De persoon die operationeel verantwoordelijk is voor het risico. De risicobeheerder stuurt de actiehouder aan en rapporteert aan de risico-eigenaar.

Risicobeschrijving

Een beschrijving van een risico waarbij de bijzondere gebeurtenis of normale onzekerheid, de oorzaak ervan en het gevolg ervan zijn opgenomen.

Risicocategorieën

Zie invalshoeken. Ook wel soorten risico’s/risicobrillen genoemd 

Risicocriteria

Referentiekader aan de hand waarvan de belangrijkheid van een risico wordt beoordeeld.

Risicodatabase

Een hulpmiddel ten behoeve van risicomanagement waarin een overzicht wordt bijgehouden van ten minste de risico’s, de status van de risico’s en de beheersmaatregelen

Risicodrager

De persoon of organisatie(onderdeel), aan wie het risico gealloceerd is.

Risico-eigenaar

De persoon die eindverantwoordelijk is voor het risico en er over rapporteert.

Risico-evaluatie

Proces waarin de resultaten van een risicoanalyse worden vergeleken met risicocriteria om vast te stellen of het risico en/of de omvang ervan aanvaardbaar of tolereerbaar is.

Risicohouding

Benadering van een organisatie bij de beoordeling en het uiteindelijk nastreven, behouden, nemen of vermijden van risico’s.

Risico-identificatie

Proces waarmee risico’s worden opgespoord, herkend en beschreven.

Risicokaart

Weergave van risico’s in kans * impact grafiek. Ook wel risk map / heat map genoemd.

Risicomanagement

Het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s.

Spreek een expert! 

Risicomanagementbeleid

Verklaring van de algemene bedoeling en richting van een organisatie met betrekking tot risicomanagement.

Risicomanagementproces

Systematische toepassing van beleidslijnen, procedures en werkwijzen op de activiteiten met betrekking tot communicatie, overleg, vaststelling  van de context, en het identificeren, analyseren, evalueren, behandelen, monitoren en beoordelen van risico’s.

Risicomanager

Een persoon in een projectteam die het risicomanagement-proces faciliteert, bewaakt en continueert onder verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke van het project.

Risicoprofiel

Een maat (kwalitatief of kwantitatief) voor het geheel aan risico’s van het betreffende project, proces, programma, etc.

Risicoverantwoordelijke

Zie risicodrager

Neem contact op!