Hoe houd je de Eigen Risico Beoordeling continu actueel?

Onder IORP II zijn pensioenfondsen verplicht minstens eenmaal in de drie jaar een Eigen Risico Beoordeling (ERB) uit te voeren. Het pensioenfonds wordt getoetst aan de hand van risico’s die de grootste bedreiging vormen voor de strategie. In de analyse worden ook de Environmental, Social en Governance (ESG) risico’s meegenomen, maar hoe houd je nu de ERB continu actueel als er steeds weer nieuwe risico’s bijkomen? En waarmee kan NARIS-GRC® jou helpen in de verantwoording en sturing? Onze Best Practices helpen!

Nieuwe risico’s zoals ESG betekenen een update van je Eigen Risico Beoordeling!

De transitie naar een meer duurzame wereld brengt zowel uitdagingen voor de leefomgeving (zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies) als sociale uitdagingen (zoals armoede en kinderarbeid) als governance uitdagingen met zich mee. Als lange termijn beleggers hebben pensioenfondsen hiermee te maken. Ze hebben impact op deze ontwikkeling en ze worden erdoor geraakt.

LET OP!
Vereisten tav risicobeheer zijn opgenomen in Artikel 18. van het Besluit Financieel Toetsingskader. Hierin is vastgelegd dat pensioenfondsen voor de beheersing van ESG-risico’s (Environmental, Social en Governance) onder meer beschikken over procedures, interne controlemechanismen en beleid. Ook zijn ESG-risico’s onderdeel van de ERB van het pensioenfonds (Artikel 18b van het Besluit financieel toetsingskader). Daarnaast zijn de vereisten en verwachtingen ten aanzien van risicobeheer van toepassing.

We zien dat pensioenfondsen bij de realisatie van hun strategische doelstellingen – het waarmaken van het beoogde pensioenresultaat – steeds meer oog hiervoor hebben. Bijvoorbeeld door duurzaamheidsoverwegingen te integreren in deze doelstellingen, door in het beleggingsbeleid in te springen op kansen die de transitie biedt of door het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke doelen, zoals de Sustainable Development Goals. Zo kunnen zij bijdragen aan de transitie naar een betere wereld en maatschappelijke risico’s verkleinen.

De veranderende wereld en de keuzes die pensioenfondsen in dat licht maken brengen echter ook risico’s met zich mee voor de realisatie van de strategische doelstellingen. Naast onderdeel van het beleggingsbeleid, zijn ESG-factoren daarom ook onderdeel van het risicobeheer. Risico’s kunnen pensioenfondsen op diverse manieren aangrijpen, zoals:

Financieel: Ecologische, economische of maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de waarde van beleggingen. Het kan daarbij gaan om fysieke risico’s, zoals overstromingen, waterschaarste of biodiversiteitsverlies. Het kan ook gaan om transitierisico’s als gevolg van overheidsmaatregelen, technologische ontwikkelingen of veranderende consumentenvoorkeuren.

Reputatie: Maken pensioenfondsen de keuzes binnen het beleggingsbeleid waar en kunnen ze deze verantwoorden? De aandacht van deelnemers, andere stakeholders en van de bredere samenleving voor de maatschappelijke impact van het beleggingsbeleid neemt toe, evenals de transparantievereisten. Tegelijkertijd veranderen voorkeuren en draagvlak voor de invulling van het beleggingsbeleid. Hieraan gerelateerd is het opkomende juridische risico dat pensioenfondsen voor de rechter ter verantwoording worden geroepen over hun beleggingsbeleid.

Compliance: De regelgeving over duurzaam beleggen neemt toe en vereisten kunnen materiële impact hebben op de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de transparantievereisten onder de SFDR. En aan de implementatie van convenanten en principes die pensioenfondsen hebben ondertekend, zoals het IMVB convenant of het klimaatcommitment van de financiële sector.

Operationeel: Pensioenfondsen rapporteren over ESG-factoren. Risico is dat zij niet kunnen voldoen aan rapportage-eisen door gebrek aan data of inadequate processen.

Tijd om je ERB te updaten!

Een pensioenfonds of premiepensioeninstelling (ppi) voert verplicht periodiek een eigenrisicobeoordeling (ERB) uit. Bij vaststelling van de frequentie houdt het pensioenfonds of de ppi rekening met de beleidscyclus en met de omvang, aard, schaal en complexiteit van de werkzaamheden, maar voert ten minste driejaarlijks een reguliere ERB uit. Daarbij is het verplicht zo spoedig mogelijk een tussentijdse (actualisatie van) de ERB uit te voeren in geval van een significante wijziging in het risicoprofiel.

De veranderende vereisten vanuit de ESG richtlijnen leiden ertoe dat er weer een actualisatie van de ERB dient plaats te vinden.

NARIS-GRC® helpt je in de verantwoording en sturing

Als bestuur van het pensioenfonds draag je de verantwoordelijkheid om een goede en gedegen uitvoering te geven aan de pensioenregeling. Hieronder valt de verantwoordelijkheid om beleid te hebben op het gebied van financiering, toeslagverlening, beleggingen en communicatie. En de verantwoording naar AFM en DNB.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis online en vrijblijvend?

Het geheim van de smid!

Een integrale en uniforme structuur is onontbeerlijk om efficiënt en effectief hier invulling aan te geven. Er zijn steeds meer (compliance) frameworks en normenkaders met overlappende ‘controls’. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij bestuur maar ook bij uitvoerende organisatie. Om deze verandering in gang te zetten en te borgen is het essentieel mensen, processen en systemen op elkaar te laten aansluiten. NARIS-GRC® faciliteert de samenwerking en zorgt voor één databron om te kunnen rapporteren.

Eigen Risico Beoordeling

“Als bestuur houd je het totaaloverzicht en ben je in staat om prioriteiten te stellen.”

Eigen Risico Beoordeling

“Als Risicomanager en Compliance Officer weet je de organisatie te ondersteunen in de uitvoering op kwaliteit en volledigheid“

Onze Best Practices helpen

Wij bereiden de structuur van DNB-frameworks en ISO-normen voor en zorgen dat jullie bestaande frameworks kunnen uploaden. Zo kunnen jullie binnen de bekende structuur de risico’s updaten en vanuit één platform voldoen aan de verantwoording naar de verschillende stakeholders.

Zicht op risico’s geeft vertrouwen!

Geïnspireerd geraakt of wil je meer weten? Vraag het Stijn!

Stijn
LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
Eigen Risico Beoordeling

In het kort:

Meer artikelen: